Ochrana osobných údajov

OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok www.priestorticha.sk, našimi klientami a záujemcami o naše produkty a služby.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca osobných údajov

Zuzana Klačková, IČO 525 111 03, so sídlom Dubová 31, Žilina 01007, zapísaná v Živnostenskom registri (ďalej len ako „Správca“)

Osobné údaje subjektov budeme medzi sebou zdieľať tak, aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie služby, starostlivosť a komunikáciu. Ide o zdieľanie veľmi úzke, pretože Zuzana Klačková je zakladateľkou a jedinou osobou v rámci tohto projektu a všetky osobné údaje, ktoré jej poskytnete spoľahlivo zabezpečí. Osobné údaje putujú väčšinou do elektronickej databáze, aplikácie pre chytrú prípravu a odosielanie emailov. Vďaka nej zaistíme, že vám budú chodiť len tie emailové správy a e-booky, on-line programy, tipy a informácie o akciách, ktoré chcete.

Kontaktný e-mail: zuzana@priestorticha.sk

Kontaktné údaje

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na zuzana@priestorticha.sk, kde som vám k dispozícií.

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov GDPR, čo znamená, že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte a to z nasledujúcich dôvodov (či pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodanie tovaru apod.).
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newslettrov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme to tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
 • Fotografická dokumentácia, referencie
  Iba na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránkach zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobení zobrazenia webových prispôsobení zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, predovšetkým:

 • Zabezpečeným prístupom do počítače (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačku prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónu (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovou rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našich webových stránkach (platný certifikát https).
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.

Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledujúci poskytovatelia:

 • Prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
 • Prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
 • Facebook Google,
 • Poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva,
 • Poskytovateľ IT služieb vrátane hostingu a cloudových úložísk,
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu
 • Poskytovatelia platobných brán (platobných kariet)
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.

Osobné údaje, ktoré spracovávame aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke aplikácií potrebných k prevádzke webu a podporných aplikácií, či sa podieľajú na chodu môjho podnikania. Iným subjektom je umožnený prístup iba z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Postúpenie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie, ktoré je naplňované už touto informačnou stránkou so zásadami osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo vyhodnotíte svoje osobné údaje ako neaktuálne, či neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že uskutočňujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť ich k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to tak budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ nás budete o tomto podozrení informovať prednostne, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ našim zákazníkom ešte nie ste, posielame vám tieto informácie len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.