Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a objednávateľa zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2. Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba: Ing. Zuzana Klačková, IČ: 525 111 03, so sídlom Dubová 31, Žilina, 01007, zapísaná v Živnostenskom registri od 1.7.2019, pod Okresným úradom Žilina, Číslo živnostenského registra: 580-65881, e-mail: zuzana@priestorticha.sk, telefónne číslo: +421 951 273 385,  ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.priestorticha.sk, na ktorom je je zverejnená ponuka tovaru, služieb alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a prostredníctvom ktorých môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru, zmluvu o kúpe služby (ďalej len „webový portál predávajúceho“).

3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadne a v potrebnom rozsahu vyplnila a doručila predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu tovaru alebo na kúpu služby a to formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý je umiestnený na webovom portáli predávajúceho.

4. Spotrebiteľom sa rozumie objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.

5. Službou sa rozumie poskytnutie práva na vstup účastníkovi konzultácie či seminára na vybraný seminár vrátane poskytnutia plnení spojených s účasťou na seminári podľa záväznej objednávky a ponuky seminára

6. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený a predávajúcemu doručený listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o objednávateľovi, označenie objednaných tovarov alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, alebo služieb ponúkaných predávajúcim a príp. informácie o účastníkovi seminára. Záväzná objednávka podľa prvej vety tohto bodu VOP predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s predávajúcim a to zmluvu o kúpe tovaru alebo zmluvu o kúpe služby.

7. Doručením záväznej objednávky predávajúcemu vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah, tzn. je medzi predávajúcim a objednávateľom uzavretá zmluva o kúpe tovaru zmluva o kúpe služby. Záväzná objednávka sa považuje za doručenú:

(i) v deň, keď predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme listinného formulára,
(ii) v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať“, prípadne "objednať TERAZ", prípadne všetkými podobnými formami vyjadrujúcimi zrejmý záujem o objednanie/ kúpu tovaru alebo služby s povinnosťou platby, čím odošle riadne vyplnenú záväznú objednávku vo forme elektronického formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky vo forme elektronického formulára“).

8. Všetky ceny tovarov, elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a služieb sú uvedené v EUR, ak nie je zobrazené inak. Ceny tovarov, elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči a služieb sú konečné.

9. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť predávajúcemu cenu objednaného tovaru a náklady na jeho doručenie vo výške určenej podľa spôsobu doručenia tovaru, ktorý si objednávateľ vybral v záväznej objednávke. Cenu tovarov a ostatné náklady na jeho doručenie objednávateľ uhradí platbou na faktúru bankovým prevodom.

OSOBITNÉ PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽBY:

10. Cena za službu zahŕňa plnenia, ktoré sú uvedené v záväznej objednávke. Cena objednanej služby je konečná.

11. V prípade zmluvy o kúpe služby uzavretej na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácia bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a objednávateľa (najmä: prostredníctvom webového portálu predávajúceho) a na základe riadne a v potrebnom rozsahu vyplnenej záväznej objednávky, ktorá bola predávajúcemu doručená vo forme elektronického formulára uhradí objednávateľ cenu vybranej služby bankovým prevodom na účet predávajúceho, po dohode s predávajúcim.

12. V prípade, ak si objednávateľ vyberie ako spôsob úhrady ceny služby bankový prevod na účet predávajúceho, po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, budú objednávateľovi doručené na e-mailovú adresu uvedenú v záväznej prihláške platobné inštrukcie na úhradu ceny služby. Predávajúci po doručení záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednanej služby k záväznej objednávke vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do termínu uskutočnenia seminára emailom. Cena za objednanú službu pri tomto spôsobe úhrady ceny služby je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa odoslania záväznej objednávky.

13. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe služby odstúpiť. Dôvody a podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho sú:
(i) objednávateľ neuhradí cenu služby alebo jej časť riadne a včas,
(ii) najneskôr 7 dní pred uskutočnením seminára alebo webinára nie je naplnený minimálny počet účastníkov na konanie seminára alebo webinára, alebo
(iii) objednávateľ poruší tieto VOP, alebo
(iv) v prípade objektívnej nemožnosti uskutočnenia seminára alebo webinára.
V prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi zaplatenú cenu služby v plnej výške.

14. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť účastníka seminára, resp. účastníka webinára s týmito VOP.

15. Objednávateľ sa môže na predávajúceho obrátiť so svojimi podnetmi, sťažnosťami alebo reklamáciami týkajúcimi sa tovaru alebo poskytnutia služby a to písomne na adresu sídla predávajúceho zapísanú v Obchodnom registri. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s obsahovou náplňou tovaru alebo služby, resp. nenaplnenie očakávaní objednávateľa o obsahovej náplni tovaru (napr. kníh, audiokníh, elektronického obsahu atď.) alebo služby (napr. harmonogram seminára alebo harmonogram webinára).

16. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom, resp. od poskytnutia služby alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený alebo vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho nesprávneho používania, resp. uschovávania objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady poskytnutia elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči alebo služby spôsobené technickými nedostatkami zariadenia na strane objednávateľa (napr. spomalením alebo zlyhaním internetového pripojenia zariadenia objednávateľa alebo v prípade nefunkčnosti zariadenia objednávateľa).

17. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Ak má tovar, služba alebo poskytovanie elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla predávajúceho, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri. Objednávateľ doručí predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou aj reklamovaný tovar a doklad o úhrade kúpnej ceny tovaru alebo služby, alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Písomná reklamácia musí okrem identifikácie objednávateľa obsahovať aj presný popis reklamovaných vád. Objednávateľ v písomnej reklamácii taktiež uvedie, akým spôsobom žiada odstrániť reklamovanú vadu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak reklamácia vyššie uvedené náležitosti, bez ktorých nie je možné reklamáciu vybaviť, predávajúci vyzve objednávateľa na odstránenie vád reklamácie.

18. Za začiatok reklamačného konania sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie predávajúcemu Predávajúci je povinný reklamáciu prijať. Predávajúci vydá objednávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, v ktorom uvedie presné označenie reklamovanej vady a poučí objednávateľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

19. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude s oznámením o spôsobe vybavenia reklamácie doručená kópia reklamačného protokolu.

20. Spôsoby vybavenia reklamácie:
(i) oprávnenú reklamáciu môže predávajúci vybaviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo opätovné poskytnutie služby alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, služby, resp. elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má objednávateľ právo na výmenu tovaru, resp. opätovné poskytnutie služby alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, ak je to možné alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar, resp. elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, služby alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči.

(ii) neoprávnenú reklamáciu predávajúci zamietne.

21. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava. Vzťah medzi objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim sa riadi najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v účinnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z.

22. Predávajúci vystaví v príslušnej výške dobropis podľa ustanovení týchto VOP a doručí ho objednávateľovi, ak po vystavení riadneho daňového dokladu (faktúry) niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvného vzťahu upraveného týmito VOP z akéhokoľvek dôvodu.

23. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim sa prioritne vykonáva formou e-mailovej komunikácie, ak v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je uvedené inak. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že príslušná správa bola adresátovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu.

24. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi objednávateľom a predávajúcim sa riadia v prípadoch ustanovených v §261 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky a v ostatných prípadoch najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení platný na území Slovenskej republiky a Zákona č. 102/2014 Z.z.

25. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

26. Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní predávajúci na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Predávajúci zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy predávajúceho a objednávateľov, ktoré vznikli pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2019.